Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Ve smyslu a v důsledku právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů aplikovatelných na Správce nakládání s údaji, firmu Trelleborg Wheel Systems Italia Spa (Vl. vyhl. 196/2003 „Řád platný pro oblast ochrany osobních údajů“ a SMI), uvádíme podle čl. 13 „Oznámení“ následující informace”.

ÚČEL NAKLÁDÁNÍ: údaje získané přímo od zájemce prostřednictvím elektronických nosičů nebo záznamů na papíře budou použity pro správné řízení vztahu se zájemcem, příslušnou komunikaci a zlepšení nabízených služeb. Konkrétně uvádíme jako příklad níže uvedené účely: 
• poskytovat potvrzení požadovaných informací;
• provádět správu záznamů uživatelských profilů a příslušných funkcí;
• provádět reklamní činnosti jako soutěže o ceny, věrnostní kampaně, pozvání na organizované události apod.;
• informovat ohledně poskytovaných služeb, a to i prostřednictvím elektronických nástrojů (e-mail, SMS apod.) nebo prostřednictvím přímých kontaktů;
• provádět optimální řízení vztahu se zákazníkem a neustále zlepšovat a uživatelsky přizpůsobovat úroveň poskytované služby; 
• poskytovat službu pravidelných bulletinů.

DRUH POSKYTNUTÍ A NÁSLEDKY PŘÍPADNÉHO ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDI: údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné; jejich nevyplnění znemožní poskytnutí příslušné služby. Poskytnutí dalších údajů je fakultativní a jeho účelem je uživatelské přizpůsobení služby a zlepšení vztahu se zájemcem.      

ROZSAH OZNAMOVÁNÍ A ŠÍŘENÍ: údaje jsou zadávány do systému elektronické správy, který odpovídá bezpečnostním standardům (úschova a ochrana před ztrátou, zničením a neautorizovaným přístupem). Jsou používány náležitě pověřeným personálem, který je součástí Business Area firmy Wheel Systems Skupiny Trelleborg. Případné mezinárodní sdílení/přenos údajů mezi součástmi Skupiny (zejména mimo EU) bude probíhat výhradně podle bezpečnostních protokolů, které zaručují práva zájemců.  
Údaje budou moci být oznámeny externím subjektům (poštovní služby, úvěrové instituce, poradenské firmy, technici údržby aplikací apod.) výhradně v případě, kdy je to zapotřebí pro správné řízení vztahu se zájemcem, a za přítomnosti vhodných záruk.
Údaje budou uschovány po dobu kompatibilní s jejich sběrem, obvykle po dobu trvání vztahu se zájemcem a v souladu s příslušnými zákonnými závazky.

PRÁVA ZÁJEMCE: zájemce má právo kdykoli získat potvrzení o existenci osobních údajů, které se ho týkají, o jejich původu, účelu a způsobu přenosu. Dále má právo na aktualizaci, opravu, doplnění, vymazání a zablokování údajů, s nimiž je nakládáno v rozporu se zákonem, a bude se moci z oprávněných důvodů postavit proti nakládání s těmito údaji. Práva ve smyslu čl. 7 Vl. vyhl. 196/2003 a možnost vymazání z archivů jsou připomínány při příležitosti každého odeslání elektrických komunikací prostřednictvím e-mailu, zejména v rámci služby zasílání bulletinů.

SPRÁVCE A OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA NAKLÁDÁNÍ S ÚDAJI: Správcem nakládání je firma Trelleborg Wheel Systems Italia Spa (Sídlo firmy: Via Nazionale Tiburtina 143, 00010 Villa Adriana, Tivoli RM - IČ DPH 05794321009 -
Zapsaná do Obchodního rejstříku u Soudu v Římě pod č. 11772260151 a do Ekonomicko-administrativního rejstříku (R.E.A.) pod č. 907676) a lze se na něj obrátit ohledně jakékoli informace nebo za účelem aplikace práv uvedených v čl. 7 prostřednictvím níže uvedených kontaktů: info.tws@trelleborg.com                                  
Zájemci mohou dále kdykoli a bez jakýchkoli náležitostí požádat o identifikační údaje případných jmenovaných Osob, které jsou odpovědné za nakládání s údaji. Dále je možné požádat o rozsah komunikace osobních údajů a získat tak přesné informace o případných externích subjektech, které se podílejí na úloze Odpovědných osob, Pověřených osob nebo správců nakládání s údaji.